top of page

ICT op BAKEN

Vanuit onze overtuiging dat de diverse talenten van jongeren met een beperking, hen via onze sturing en expertise toeleiden naar een bepaald uitstroomprofiel, wensen we alle strategieën in te zetten om het potentieel van deze jongeren te kunnen benutten.

 

De school wenst dit om te keren en zich te specialiseren in ICT. Ze wenst een pioniersrol te spelen in het aanwenden van moderne technologieën om leerplandoelstellingen en ontwikkelingsdoelen te realiseren, ze wenst proactief na te denken over vooruitstrevende methodieken die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en hun competenties en zal hiervoor de nodige middelen uittrekken.

 

Digitale platformen en applicaties die bijdragen aan maximale sociale integratie en tegelijkertijd een strategie aanbieden in de

realisatie van een functionele doelen, zijn het streefdoel.

bottom of page