Corona-virus

Update 01/04/2020

Betreft: annulering GWP en schoolfeest

Beste leerlingen,
Beste ouders, begeleiders,

De corona crisis dwingt ons tot het nemen van zeer uitzonderlijke maatregelen.
Ik ben genoodzaakt om  alle geplande GWP’s voor dit schooljaar af te lassen.

Ook de thuisblijfprojecten en daaraan geplande daguitstappen worden geannuleerd. In samenspraak met de lagere school gaat ook het schoolfeest op 16 mei niet door.

We bekijken na de corona crisis welke daguitstappen we eventueel nog kunnen organiseren voor ALLE leerlingen (zoals schoolreizen).

Na de paasvakantie zullen we ook meer duidelijkheid kunnen geven omtrent mogelijke terugbetalingen van GWP’s.

Dit alles spijt me oprecht maar onze gezondheid en in het bijzonder die van jullie kinderen staat nu op de eerste plaats!

Ik wil jullie ouders, begeleiders ontzettend bedanken voor de inspanningen van de voorbije weken. Om jullie kinderen thuis te houden, ze te stimuleren waar mogelijk, zorg op te nemen voor hen en je gezin en ook onze leerkrachten te sparen door zoveel als mogelijk zelf in de opvang te voorzien. BEDANKT.

Mijn volledig korps doet er alles aan om voldoende contact met jullie te houden.
Indien er toch nog iets wat we voor jullie kunnen doen, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Jullie kunnen mij bereiken via mail: fannie.braeckman@sbsobaken.be of info@sbsobaken.be of via het secretariaat.

Hou het veilig en draag zorg voor elkaar en jullie eigen gezondheid!
Ik hoop jullie allen gauw terug te zien.

Vriendelijke groeten,
Fannie Braeckman
directeur sbso baken

Update 27/3/2020

Nog geen duidelijkheid over maatregelen na paasvakantie

De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen voorlopig verlengd tot en met zondag 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd worden, tot en met 3 mei.
Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie is dus op dit moment nog niets zeker.

Hoe lang blijven de lessen nog opgeschort?

 • Er is momenteel nog geen beslissing over het al dan niet verder opschorten van de lessen na de paasvakantie. De Nationale Veiligheidsraad verlengde zopas de huidige coronamaatregelen met 2 weken, dus tot en met zondag 19 april.
  Deze maatregelen zouden nog 2 weken kunnen verlengd worden.
 • Evenmin is al beslist welke leerinhouden we na de paasvakantie desgevallend mogen aanbieden en welke maatregelen er dan mogelijk moeten worden genomen omtrent de verdere organisatie van het schooljaar.
  Onderwijsminister Weyts streeft naar een maximaal draagvlak binnen de onderwijswereld en overlegt daarom eerst met de sociale partners, de onderwijsverstrekkers en vooraanstaande pedagogen

UPDATE 13/03/2020:

Beste ouders, begeleiders, leerlingen,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt  tot en met 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. We voorzien in opvang ENKEL voor diegene die absoluut geen alternatief hebben. Dit wil zeggen voor ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

Komt jouw kind verder naar school

Kinderen die opvang nodig hebben op school nemen CONTACT OP MET DE SCHOOL. Het is absoluut belangrijk dat we zicht hebben op hoeveel leerlingen zullen aanwezig zijn. Hetzij via het algemeen nummer 03/776.46.65 of via mail info@sbsobaken.be Ouders van OV4 leerlingen kunnen ook via smartschool hun vraag kenbaar maken. We willen absoluut zicht hebben op wie we op school kunnen verwachten.

Zal de schoolbus rijden?

Neen. De schoolbus zal niet uitrijden gedurende de volledige periode.
Uw kind zal dus NIET opgehaald worden.

Wat kan je als ouder doen?

Breng je kind enkel naar school bij hoogdringendheid (geen opvang).

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
Kinderen die symptomen vertonen en toch aanwezig zijn op school worden naar huis gestuurd of dienen onmiddellijk afgehaald te worden.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

Meer informatie?

Extra vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen via het nummer van de school .

Vriendelijke groeten
Fannie Braeckman

UPDATE 11/03/2020:

 Betreft: Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

Beste ouders, beste leerlingen,   

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart. 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we:  

Volgende activiteiten gaan voorlopig nog door:

 • zwemmen
 • stages en werkplekleren
 • openluchtbezoeken ( wordt bekeken door directie)

Volgende activiteiten zullen niet doorgaan 

 Lentefuif 13/03/2020:

De reeds betaalde inkomgelden worden volgende week terugbetaald. 

 • Bosklassen Maasmechelen voor Z3-Z4-Z5-Z6-1OV1-2OV1-3OV1-4OV1

23/03/20 tot 27/03/2020

De school bekijkt de opties om de bosklassen op een later moment dit schooljaar te laten doorgaan ifv maatregelen na 31 maart.  De betaalde gelden zullen daarom op dit moment nog niet terugbetaald worden. De school zal hierover verder informeren na 31 maart. 

 • Oudercontact  26/03/2020: 

Het oudercontact gaat niet door. Indien u toch graag in overleg gaat met de leerkrachten, kan hiervoor een telefonisch oudercontact gebeuren. 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

 De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

 Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op.  Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

  Meer informatie?  

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
 • Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

De situatie wordt van dag tot dag op school opgevolgd.  Volg zeker onze website waar de laatste richtlijnen opkomen.  – www.sbsobaken.be/corona-virus/

U kan uiteraard ook steeds terecht bij de school voor verdere vragen betreffende de maatregelen op school. 

Met vriendelijke groeten, 

Fannie Braeckman
directeur sbso baken

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Meer informatie?